ULTIMA® HR and Payroll

ULTIMA® RMS

ULTIMA® WMS

ULTIMA® CRM

ULTIMA® Billing

ULTIMA® Business Modules

ULTIMA® HR and Payroll

Секоја компанија во своето работење има потреба од пресметка на плата и евиденција на податоци за своите вработени. ULTIMA® HR and Payroll (ULTIMA® Човечки ресурси и Плата) е апликација која што во целост ќе ги задоволи потребите за управување на овие процеси.

Софтверскиот модул овозможува целосна евиденција за сите вработени и сигурно чување на подaтоците за нив. Податоците се групирани во повеќе логички целини и обезбедуваат целосна информација за личните податоци, образованието и стручноста, потоа договори и анекси во однос на вработниот или лицето кое што било вработено, за работното место, како и за задолжуање на опрема, евиденција на здравствена состојба, лекарски прегледи и друго.

Пресметката на плата овозможува обработка на параметрите по различни критериуми во зависност од потребите на компанијата, пресметка на добитоци / одбитоци, придонеси, даноци, како и изработка на електронски МПИН фајл.

ULTIMA® HR and Payroll овозможува контрола и управувње со отсуства (по повеќе основи), прикачување и преглед на документи во електронски формат, изработка на документи (барања за отсуство, договори и анекси и др.).

Во ULTIMA® HR and Payroll се превземени мерки за заштита на чувствителните податоци кои што имаат третман на деловна тајна, како што се личните податоци на вработените и нивната плата. За да се обезбеди највисоко ниво на сигурност, во модулот се дефинирани права на пристап по корисници кои што можат да прегледуваат, да додаваат, да менуваат или да бришат податоци од модулот. Сите информации и начинот на комуникација за централна база на податоци се криптирани.

Вклучени функционалности:

 • Администрација на систем
 • Регистри/шифрарници
 • Досие на вработен
  • Лични податоци
  • Лекарски прегледи
  • Квалификации (технички и нетехнички)
  • Договори
  • Задолжување на опрема и ос. средства
  • Колекција на прикачени документи
 • Параметри за пресметка на плата
 • Пресметка на плата
 • Добитоци и одбитоци
 • Креирање на МПИН
 • Генерирање на извештаи за вработени
 • Обуки

Апликацијата работи во Windows околина, овозможува комуникација и превземање / испраќање на податоци со надворешни системи за евиденција на работно време и софтверските пакет на ULTIMA Standard, Professional и Enterprise.

ULTIMA® Records Management System

ULTIMA® Records Management System е софтверско решение за управување со електронски и физички документи и претставува интегрален дел од концептот на управување со печатење и употреба на документи.

ULTIMA® Records Management System е систем кој што со еден клик обезбедува комплетно менаџирање со печатењето и управување со документите, манипулација со физичката архива на документи, нејзино складирање, без оглед на оддалеченоста и локацијата каде што тие физички се сместени, нивно испраќање, примање, обработка, преглед или превземање на податоци.

Со ULTIMA® RMS, освен што е физички архивирана, документацијата истовремено е скенирана и поставена во безбедна база на податоци. Со брз, флексибилен и едноставен начин, документите можат да се споделуваат и да се процесираат. 

Софтверот е развиен во согласност со законска регулатива, при шро се употребени најновите техники и алатки за развој на кориснички софтвер по препораките и потребите на корисниците. Не постои ограничувања во квантитет на документите, како и рок за чување на документацијата и тоа зависи од капацитетот и од околината за чување на документите.

Основни функционалности се:

 • Внес на скенирани документи
 • Единечна и групна обработка на скенирани документи
 • Физичко складирање
 • Пребарување
 • Приказ, превземање и печатење на документи
 • Пребарување на кутии и регистратори преку Баркод слика
 • Ограничување на пристап до документи
 • Логистика
 • Извештаи за пребарувани, користени и превземани документи

ULTIMA® Records Management System е достапен на четири јазици: македонски, албански, српски и англиски, но има отворена можност јазикот да се прилагоди според потребите на корисникот.

Системот овозможува интеграција со сите софтверски пакети од ULTIMA® ERP системите Basic, Standard и Professional и има можност на автоматизирање на прием на документи.

Целокупната база и сите записи се криптирани и се поставени согласно со највисоките стандарди за пристап и чување на електронска копија на податоците и документите.

ULTIMA® Records Management System е наменет e за работа во Windows околина. Работи преку глувче и тастатура или екран чувствителен на допир, со минимална резолуција од 1024px со 768px. За пристап на софтверот се користи веб прелистувач (Google Chrome).

ULTIMA® WHM

ULTIMA® WMS e систем за управување со магацинско работење при прием или издавање на роба, поставување или превземање од место на чување, преместување, попис или контрола и проверк. Ситемот е поделен на два дела:

 • Десктоп апликација – инсталирана на компјутер и служи за менаџирање на сите процеси кои што се добиваат преку ERP и рачен компјутер
 • Мобилна апликација – инсталиранана на рачен компјутер, која служи за прием

Фокусот на системот е управување со логистички и физички процеси на магацинското работење. Помага за организирано работење во магацинскот сектор и го намалува времето за пребарување на продукти по локации. Прави обработка на податоци во реално време, оптимизација на просторот за складирање на трговска стока, оптимизирано движење во магацинскиот простор, дава прецизна и брза обработка на налози за прием / испорака при пресметување на стока преку FIFO метода (first in / first out) или FEFO (first expired / first out), доколку се работи со артикли кои што имаат рок на траење.

Оперативните процеси се реализираат преку работа со мобилни уреди со вграден баркод читач, како и мрежно поврзување (Wi Fi) за пристап до база на податоци во реално време.

Основни функционалности се:

 • Прием на стока
 • Одлагање на место на чување
 • Попис
 • Подготовка и испорака на стока
 • Автоматско лоцирање на позицијата на продуктот.

Системот овозможува интеграција со сите софтверски пакети од ULTIMA® ERP системите Basic, Standard и Professional.

ULTIMA® WMS е наменета за работа на рачен компјутер со Windows оперативен систем, како и со Windows околина за десктоп апликација, за менаџирање на сите процеси кои што се добиваат преку ERP систем и рачен компјутер. За квалитетно и непречено функционирање, потребна е стабилна интернет комуникација (WLAN), за поврзување со рачниот компјутер.

ULTIMA® CRM

ULTIMA® CRM е систем кој што овозможува собирање и обрработка на податоци во една или во повеќе бази кои што се внесени рачно или автоматски од други системи и обезбедува напредна презентација, генерирање и анализа на пре-дефинирани извештаи и извештаи креирани од страна на самиот корисник.

Корисничка група се компании од сите индустрии и големини, бидејќи се прилагодува на потребата, на дејноста и на процесите во компанијата. ULTIMA® CRM е применлив во компании кои што имаат производство, продажба, сервисни услуги, јавни институции и друга дејност

Во CRM системот најчесто се обработуваат податоци за состојба на артикли преку поставеност (faceing), визуелна проверка, фотографија, пополнување на прашалник, информира кои продукти најмногу се трошат, но презентира и за тоа кој артикал е најбаран во моментот.

CRM е двонасочен, со можност да прикаже, но и да внесе податоци, автоматски и / или рачно.

Фокусот на Business Intelligence (BI), како една од компонентите на CRM системот, е во насока на обезбедување извештаи на едноставен и брз начин. Прилагодлив е, лесен за работа и дава брзи и точни извештаи. Тој е автономен и на корисникот му дава избор по кои параметри и по кои атрибути ќе се генерираат извештаите прикажани во Excel документ и Pivot табели.

Извештаите се прилагодуваат и се креираат во зависност од потребата на компанијата. Благодарение на BI модулот, се штеди време, а истовремено, корисниците многу брзо, во реално време, ќе добијат точни и прецизни извештаи кои што се креираат благодарение на претходно делегираните филтри. За успешно функционирање на CRM-от, потребно е да се користи Excel со верзија не постара од 2012 година.

ULTIMA® Billing

ULTIMA® Billing е софтверско решение за компании кои што обезбедуваат услуги кон крајните корисници и имаат голем обем на месечни фактури / сметки за наплата на услугите за своите корисници.

Овој модул овозможува навремено фактурирање, целосен преглед на реализацијата и наплатата од корисниците, за максимизирање на профитабилноста на компанијата.

Системот овозможува целосна финансиска обработка на податоци за корисниците на услуги, можност за групно фактурирање, како и за изработка на опомени пред исклучување за неподмирен и доспеан долг. ULTIMA® Billing обезбедува целосен преглед и аналитика на корисник – платени и неплатени фактури или авансни уплати.

Овозможено е генерирање на фактури / сметки за одреден билинг период во серија (за сите или за групи на корисници). Системот дава можност и за генерирање на поединечни фактури / сметки за корисник за даден период. Креирањето и печатењето на сметките се реализира во два процеса, при што најнапред се генерираат во PDF формат, кој што подоцна се верификува и се испраќа на печатење. Креираните фактури / сметки содржат и баркод слика за брза идентификација.

Вклучени основни алатки на апликацијата:

 • Каталог на податоци за артикли, ценовници, даноци, благајна, контен план и слично
 • Обработка на влезни и излезни документи, ценовници, досие на коминтент, групно печатење на документи, прикачување на датотеки
 • Финансиско работење – книжење, налози, автоматско врзување и разврзување на документи, изработка на компензација, префрлање на коминтенти
 • Финансиски извештаи – аналитичка и синтетичка картичка, отворени ставки, спецификација на промет, старост на побарување, непрокнижени документи, состојба по конта, бруто биланс, заклучен лист, евиденција на влезни и излезни фактури
 • Администрација
 • Билинг – изработка на задолженија и наплата, изработка на групна фактура, изработка на опомени пред исклучување, извештаи за активни корисници, нови корисници, промет и слично

Системот овозможува и поврзување со Банки, превземање на електронски изводи, автоматско врзување на уплати со кориснички сметки и прекнижување. Наменет е за работа во Windows околина.