Ultima WIN

ULTIMA WIN е софтвер за прецизно следење на земјоделското производство (прецизно земјоделство) базиран на интердисциплинарни истражувања на одгледувачите на грозје (земјоделци), производителите на вино (сектор за храна) и IoT и софтвер развојните центри (IT сектор). Метдологијата е заснована на интегриран IT сервис кој излегува во пресрет на потребите на за набљудување на вегетативниот процес на виновата лоза со цел да може да менаџира со квалитетот и квантитетот во производството на грозје и вино во состојба на лимитирани ресурси, а според сезонскиот план на земјоделците и потребите на пазарот.

ULTIMA WIN претставува софтвер со можност за лесен понатамошен развој и прилагодување на постоечките функционалности кон прецизно земјоделство. Системот првенствено е дизајниран ан носнова на паметно винарство и ја нуди можноста да се направи прецизно предвидување и аплицирање на соодветниот третман во вистинско време.