Комплетни решенија за канцелариско работење 

После трансформацијата на работењето во бизнис светот, компаниите применуваат смарт технологии за да го поддржат виртуелното работење. Печатење, скенирање и зачувување на cloud е веќе есенцијално

Ricoh IM350f + Ultima Records Management + Ultima Core

Вклучени 500 црно бели копии

Наем на уред ( Ricoh IM350f )

Лиценца Ultima Records Management

Лиценца Ultima Core

Вклучен простор за cloud/ архива од 2 GB по уред/лиценца

ПОБАРАЈ ПОНУДА

Ricoh SP330SFN + Ultima Records Management

  • Вклучени 500 црно бели копии

  • Наем на уред (Ricoh SP330SFN)

  • Лиценца Ultima Records Management

  • Вклучен простор за cloud/архива од 2GB по уред/лиценца

  • ПОБАРАЈ ПОНУДА

Ricoh SP330DN + Ultima Records Management

Вклучени 500 црно бели копии

Вклучени 500 црно бели копии

Наем на уред ( Ricoh SP3 30DN )

Лиценца Ultima Records Management

Вклучен простор за cloud/ архива од 2 GB по
уред/лиценца