Кариера
Вработените во ДУНА не создаваат само решенија кои ги движат бизнисите напред, тие секојдневно се и дел од процес на креирање нови идеи кои со пласирање на пазарот стануваат IT трендови. Таквата предност на ДУНА е резултат на разновидните профили на талентирани луѓе на тимот кој неуморно работи и твори за да останеме водечка IT компанија, да ја зачуваме животната средина, да го понудиме само најдоброто на пазарот, да сме одговорни кон општеството во кое живееме.

Приклучи се на тимот кој е причина за поставување на високи стандарди во IT индустријата во регионот.

Вработување

Пракса

Вработување

Пракса

*ДУНА е работодавач кој нуди еднакви можности за сите и сме посветени кон вклучување на разновиден профил на луѓе. ДУНА поставува еднаква можност за ваботување за сите вклучувајќи ги малцинствата, жените, лицата со попреченост. При изборот на соодветен кандидат ДУНА не врши дискриминација по вера, раса, пол, политичка и сексуална определеност. Податоците во документите кои ќе ги испратите ДУНА ќе ги користи исклучиво за намената за која се испратени и нема да ги злоупотребува ниту споделува со трети лица.