Архивирање на документација

Дигиталната и физичката архива е дел од комплексната симбиоза на Дуна MDS услугите. Таа ги објаснува основните бенефити и цели кои што корисникот ќе ги постигне со користење на Дуна пешението за дигиталната и физичката архива објаснета на разбирлив јазик за корисникот.

Дигитална и физичка архива

Овој процес обезбедува комплетна дигитализација на печатените документи на компанијата и креира дата база за брз и едноставен пристап до документите. Исто така обезбедува менаџмент и работење на физичката архива без разлика на локацијата каде што се чуваат физичките документи.

Процесот на дигитализација и архивирање интегриран во MDS услугите ќе допринесе за постигнување на значаен бенефит во вашата компанија:

Стратешки цели

  1. Нема да има губење и „исчезнување“на сензитивни и вредни документи од архивата на компанијата.
  2. Централизирана архива на целата компаниска документација на едно место во дигитален формат и во сигурни услови.
  3. Мониторинг на целиот животен век на документот.

Економски цели

  1. Намалување на трошоците од архивирање во однос на традиционалните методи.

Ефикасност на ресурси

  1. Заштеда на време и ресурси за снимање, пребарување и пристап до документите.
  2. Користење на документи во дигитален формат и пребарување на истите електронски, наместо со рачно пребарување, копирање и дистрибуција на електронски документи веќе архивирани рачно.

.