ECDL Сертификати

ECDL_Programmes_LogoECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знања и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневнате задачи на работа и дома.

Добри примери од праксата покажуваат дека ECDL стандардот може да се користи како ефикасен критериум за дефинирање на потребното ниво на знаење и вештини за секое работно место кое подразбира користење на компјутер. ECDL стандардот се користи за утврдување на на постојнот ниво на знаење на вработените и потребите за нивното понатамошно усовршување.
Со усвојување на ECDL како еталон на информатичката писменост на ниви на претпријатија обезбедува заштеда на време и ресурси при вработување на нови кадри.

ECDL сертификатот е потребен на сите граѓани кои сакаат по ефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски, бараат вработување или сакаат напредок во кариерата во приватниот или јавниот сектор. Како таков наменет е за студенти, раководители и вработени во приватнот или јавнот сектор.


Како да добиете диплома?

Полагањето на испитот се одвива во овластениот ECDL Тест центар на Дуна. Испитниот материјал, криран од страна на ECDL Фондацијата во соработка со голем број на стручни лица од целиот свет, е идентичен во сите земји.

Повеќе информации на тел. 02 3104 523.