Со еден потпис, цел пакет на услуги!

CLICK ДОГОВОРslika-ricoh-web претставува решение кое во еден интегриран договор ќе Ви ги обезбеди сите потребни услуги поврзани со менаџирањето на документи и нивното печатење следејќи го животниот циклус на документот.  Со користење на услугата CLICK ДОГОВОР сите функционални подобрувања за Вашата компанија ќе бидат мерливи и лесни за мониторинг помагајќи Ви полесно да менаџирате со секојдневните операции во компанијата и да ја подобрите ефикасноста на вашите вработени. Услугите се насочени кон остварување на стратешкиот пристап за оптимизацијата на компанијата.

 

 

Десет добри причини за користење на CLICK ДОГОВОР, наместо капитално вложување!

 

CLICK ДОГОВОР ги намалува трошоците:

  1. Корисникот не инвестира ништо!
  2. Се генерира само една фактура месечно како оперативен трошок.
  3. Без камата во месечната рата.
  4. Фиксна цена на трошок по копија во времетраење на CLICK ДОГОВОРОТ.
  5. Поевтина цена за една копија споредено со моменталните компаниски трошоци.

 

CLICK ДОГОВОР ќе го зацврсти нашето партнерство:

  1. Бесплатно одржување и сервис.
  2. Гаранција до пет години.
  3. Машините по завршување на договорот се ваши.
  4. Принтер, копир, скенер и факс- машина сè во едно!
  5. Бесплатен софтвер за мониторирање на печатењето.

 

За повеќе информации за склучување на CLICK ДОГОВОР побарајте го вашето продажно лице во Дуна.